Čím se řídíme

STRUČNÝ OBSAH STANDARDŮ KVALITY SOCIÁLNĚ-PRÁVNÍ OCHRANY:

Cíle a způsoby činnosti pověřené osoby – standard č.1

Spolek Pěstoun definuje své poslání, formuluje své cíle a zásady činnosti. Snažíme se zde popsat nabídku našich služeb a pravidla řešení možného střetu zájmů mezi zaměstnanci naší organizace a klienty.

Ochrana práv a oprávněných zájmů – standard č.2

Spolek Pěstoun zde popisuje jakým způsobem dodržuje lidská práva a svobody a jaká preventivní opatření provádí. Tento standard pojednává o ochraně dětí před zneužíváním, zanedbáváním a týráním, a předcházení, zjišťování a řešení těchto situací.

Prostředí a podmínky – standard č.3

V tomto standardu je uveden popis materiálního a technického vybavení Spolku pěstoun a  prostředí, ve kterém Spolek Pěstoun vykonává svoji činnost.

Informovanost o výkonu sociálně-právní ochrany a činnosti pověřené osoby – standard č.4

Tento standard by měl napomáhat k lepší orientaci našich klientů a zájemců v nabídce a činnosti, kterou jako pověřená organizace realizujeme.

Podpora přirozeného sociálního prostředí – standard č.5

Podpora přirozeného sociálního prostředí je jedním ze základních principů sociálně-právní ochrany dětí, protože klade velký důraz na vztahy a vazby dítěte  s jeho přirozeným sociálním prostředím a s jeho původní rodinou či blízkými. Spolek Pěstoun zde popisuje jakým způsobem podporuje děti ve vztazích s přirozeným sociálním prostředím.

Personální zabezpečení – standard č.6

Spolek Pěstoun zde popisuje organizační strukturu, oprávnění a povinnosti jednotlivých pracovních pozic.

Přijímání a zaškolování zaměstnanců – standard č.7

Spolek Pěstoun popisuje přijímání, zaškolování nových zaměstnanců a pravidla pro působení osob, které nejsou s naší organizací v pracovněprávním vztahu.

Profesní rozvoj zaměstnanců – standard č.8

V tomto standardu je uveden postup pro pravidelné hodnocení zaměstnanců, systém finančního a morálního oceňování zaměstnanců.

Pracovní postupy pověřené osoby – standard č.9

Spolek Pěstoun zde popisuje pracovní postupy, které zaručují řádný a odborný výkon našich činností.

Dohoda o výkonu pěstounské péče – standard č.10

V tomto standardu Spolek Pěstoun popisuje pravidla pro uzavírání, změnu a zrušení dohody o výkonu pěstounské péče. Je zde uvedeno jakým způsobem plánujeme společně s dítětem, osobou pečující nebo osobou v evidenci, příslušným orgánem sociálně-právní ochrany průběh pobytu dítěte v pěstounské péči.

Předávání informací – standard č.11

Spolek Pěstoun zde uvádí jakým způsobem dítě, osobu pečující nebo osobu v evidenci, rodinu dítěte, orgán sociálně-právní ochrany dětí o průběhu sociálně-právní ochrany. Také je zde popsán způsob a pravidla předávání případů dětí a rodin, se kterými pracuje.

Změna situace – standard č.12

Spolek Pěstoun zde písemně stanovuje pravidla a postupy práce pro situace významných změn v životě dětí a rodin, včetně ukončení pobytu dítěte nebo náhradní rodině.

Dokumentace o výkonu pěstounské péče – standard č.13

Spolek Pěstoun uvádí pravidla pro vedení, založení, uzavření a zapůjčení spisové dokumentace v písemné a elektronické podobě.

Vyřizování a podávání stížností – standard č.14

Spolek Pěstoun zde popisuje pravidla pro podávání, vyřizování a evidenci stížností na kvalitu nebo způsob poskytování sociálně-právní ochrany. Je zde uvedeno jakou formou stížnost podat, na koho se obrátit, kdo a jakým způsobem bude stížnost vyřizovat a v jaké lhůtě.

Rizikové, havarijní a nouzové situace – standard č.15

Spolek Pěstoun zde definuje rizikové, havarijní a nouzové situace a postup při jejich řešení.

Zvyšování kvality výkonu sociálně-právní ochrany – standard č.16

Je zde popsán systém pravidelné revize naplňování standardů kvality, sytém průběžné kontroly a hodnocení způsobu výkonu sociálně-právní ochrany. Spolek Pěstoun zde popisuje pravidla zjišťování zpětné vazby od cílové skupiny, obecního úřadu obce s rozšířenou působností i dalších spolupracujících fyzických osob, právnických osob a orgánů veřejné moci.