Stížnosti

Pokud nebudete s naší organizací, jejími službami nebo se některým zaměstnancem naší organizace spokojeni, máte kdykoliv možnost podat stížnost.

Do stížnosti prosím sdělte:

  • na co si stěžujete
  • jaké navrhujete řešení
  • Vaše kontaktní údaje, abychom Vám mohli zaslat vyrozumění k Vaši stížnosti

JAKÝM ZPŮSOBEM STÍŽNOST MŮŽETE PODAT:

  • písemně, doručenou do sídla organizace, na adresu Šemberova 1133/6, 635 00 Brno (Spolek je označen na zvonku i poštovní schránce): stížnost můžete zaslat poštou, prostřednictvím klíčového pracovníka nebo ji osobně doručit sami
  • elektronicky, zaslanou na e-mailovou adresu: spolekpestoun@gmail.com nebo na adresu jakéhokoliv zaměstnance  organizace
  • elektronickou, zaslanou do datové schránky organizace: ID datové schránky: dfd272t
  • ústní, sdělenou:– telefonicky– při osobním setkání se zaměstnancem organizace– o této stížnosti bude poté proveden zápis

 

 JAK SE STÍŽNOSTÍ BUDE NALOŽENO – PRAVIDLA PRO VYŘIZOVÁNÍ STÍŽNOSTI:
1) Stížnost je doručena do sídla organizace některým z výše uvedených způsobů.
2) Stížnost je zaevidována v Knize stížností a je jí přiděleno evidenční číslo a vypsán evidenční list.
PRAVIDLA PRO EVIDENCI STÍŽNOSTÍ:
– každá stížnost má přiděleno evidenční číslo
– každá stížnost má evidenční list
– každá stížnost je založena v knize stížností
– každá složka ke stížnosti obsahuje evidenční list, stížnost
– v případě, kdy je znám podatel stížnosti, obsahuje složka i kopii vyjádření ke stížnosti
– do složky jsou ukládány všechny dokumenty vztahující se ke stížnosti
3) Stížnost je předána do rukou ředitele organizace, v případě jeho nepřítomnosti je předána zástupci ředitele, který je oprávněn stížnost řešit.
4) Osoba oprávněná řešit stížnost vyslechne a zapíše vyjádření ke stížnosti zaměstnance, kterého se stížnost týká, do zápisu k vyjádření ke stížnosti.
5) Po prošetření celé situace osoba oprávněná řešit stížnost seznámí písemně s obsahem vyřízení stížnosti a jejími závěry osobu, která stížnost podala.
6) Celá stížnost i s jejím vyřízením, je evidována a uchovávána v knize stížností, která je uložena v sídle organizace a zamčena ve skříni, ke které mají přístup pouze oprávněné osoby.V případě stížnosti, která neobsahuje dostatek údajů potřebných k identifikaci podatele (anonymní stížnost) se vyřizuje pouze v případě, že obsahuje konkrétní údaje o porušování právních nebo vnitřních předpisů či jiné závažné skutečnosti. Tato stížnost je zaevidována a uchovávána v Knize stížností, je jí přiděleno evidenční číslo a vypsán evidenční list.
V JAKÉ LHŮTĚ BUDE STÍŽNOST VYŘÍZENA:
Osoba oprávněná pro vyřízení stížnosti přijatou žádost vyřídí ve lhůtě 30 dnů od jejího doručení do sídla organizace.Prodloužení lhůty do 60 dnů od podání stížnosti je možné ve výjimečných případech. Například pokud je pro vyřízení stížnosti nutné vyjádření stanoviska jiné osoby než zaměstnance organizace. O prodloužení lhůty je stěžující osoba písemně informována i s odůvodněním prodloužení lhůty.Zkrácení lhůty je nutné v případech, kdy jde o podání oznamující některé zvláště závažné skutečnosti nebo dokonce podezření z páchání trestné činnosti. Lhůta pro vyřízení v těchto případech je okamžitá.
V případě, že nebudete spokojeni s vyřízením Vaší stížnosti, máte možnost obrátit se na nadřízené a nezávislé orgány:
Krajský úřad Jihomoravského kraje 
– adresa: Žerotínovo nám. 3/5, 601 82 Brno
– telefon: 541 651 111
Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR
– adresa: Na Poříčním právu 1/376, 128 01 Praha2
– telefon: 221 921 111
Veřejný ochránce práv  
– adresa: Údolní 39, 602 00 Brno
– telefon: 542 542 112